muzeumgpe-chorzow.pl
Loading...

Regulamin zwiedzania Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

§1
Informacje ogólne

 1. Aktualne dni i godziny otwarcia Muzeum wskazane są przy wejściu w kasie biletowej oraz opublikowane na stronie: www.muzeumgpe-chorzow.pl.
 2. Wejście na teren Muzeum następuje po zakupie biletu wstępu, najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 3. Zwiedzanie ekspozycji możliwe jest indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie.
 4. Odmawia się wstępu i przebywania na terenie Muzeum osobom:
  1. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu,
  2. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób i mienia oraz zakłócającym porządek publiczny i naruszającym (mimo upomnienia) postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§2
Zwiedzanie ekspozycji

 1. Poruszanie się po ekspozycji odbywa się wyznaczonymi trasami.
 2. Wprowadzane na teren Muzeum psy powinny być prwadzone na smyczy i - jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa - w kagańcu.
 3. Korzystanie z roweru lub hulajnogi możliwe jest jedynie na drogach asfaltowych.
 4. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji w celach prywatnych nie wymaga odrębnej zgody Muzeum i jest nieodpłatne (za wyjątkiem fotografii ślubnych, za które obowiązuje opłata według cennika).
 5. Na terenie całego Muzeum zabrania się:
  1. palenia papierosów i używania otwartego ognia (z wyjątkiem miejsc w tym celu wyznaczonych - teren przy karczmie, kręgi ogniskowe),
  2. dokarmiania zwierząt w zagrodach muzealnch (poza wyznaczonymi godzinami i w miejscach do tego przeznaczonych, pokarmem zakupionym w Muzeum),
  3. uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,
  4. zrywania owoców i roślin przyzagrodowych,
  5. wnoszenia i spożywania wniesionego alkohol (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży prowadzi się w karczmie "U Brożka" oraz na terenie ogródka letniego przyległego do karczmy).
 6. Ze względu na charakter ekspozycji (niskie stropy, wysokie progi, strome schody) i warunki atmosferyczne, zwiedzający obiekty muzealne powinni zacowaćszczególną ostrożność.

§3
Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w budynku administracji Muzeum lub telefonicznie pod numerami tel. +48 32 450 27 04 do 06 wew. 236 w godzinach otwarcia Muzeum.