muzeumgpe-chorzow.pl
Loading...

Regulamin sprzedaży on-line biletów wstępu do Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Dyrektora
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Numer 12/2021 z dnia 3 grudnia 2021r.

 

§ 1 Definicje

Występujące w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. Muzeum – Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wpisane pod numerem RIK-M/14/99 do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Śląskiego, NIP 6272377905, REGON 000278623. Dane do kontaktu z Muzeum: ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, telefon: 32 2410718, fax: 32 2410718, email: sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl
 2. Kupujący – osoba dokonująca zakupu Biletu Elektronicznego,
 3. Bilet Elektroniczny - elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu do Muzeum w godzinach otwarcia Muzeum,
 4. Cena – całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Bilet Elektroniczny, zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu zakupu biletu. Cena wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT,
 5. Operator Płatności – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kancelarskiej 15, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem UKNF IP 24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy w wysokości 5.476.300 PLN, w całości opłaconym, NIP: 7792369887, REGON 301345068.

§ 2 Zakup i korzystanie z Biletu Elektronicznego

 1. Sprzedaż Biletów Elektronicznych prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.muzeumgpe-chorzow.pl
 2. Dokonanie zakupu Biletu Elektronicznego oznacza akceptację Regulaminu, Regulaminu Zwiedzania, Szczególnych Zasad Zwiedzania w Okresie Obowiązywania Stanu Epidemii oraz Cennika opłat za wstęp do Muzeum.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zakupu Biletu Elektronicznego zaznaczyć opcję ,,Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 4. Dni i godzin otwarcia Muzeum podane są na stronie www.muzeumgpe-chorzow.pl
 5. W celu zakupu Biletu Elektronicznego Kupujący może utworzyć konto na stronie www.bilety.muzeumgpe-chorzow.pl lub dokonać zakupu bez zakładania konta. W każdym przypadku wymagane jest podanie co najmniej adresu e-mail, na który przesyłany jest Bilet Elektroniczny.
 6. Płatności za Bilety Elektroniczne realizowane są przelewem bankowym, w tym tzw. szybkim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub blikiem za pośrednictwem Operatora Płatności.
 7. Bilet Elektroniczny przesyłany jest na podany w procesie zakupu adres e-mail po otrzymaniu przez Muzeum Ceny, tego samego dnia.
 8. Bilet Elektroniczny oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji).
 9. Przed wejściem do Muzeum należy okazać obsłudze Bilet Elektroniczny na urządzeniu (np. smartfon) lub jego wydruk.
 10. W przypadku zakupu biletu ulgowego należy okazać dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi.

§ 3 Odstąpienie od umowy zakupu Biletu Elektronicznego

 1. Odstąpienie przez Kupującego od umowy (zwrot Biletu Elektronicznego i zwrot Ceny) jest możliwe jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. Cena za zakup Biletów Elektronicznych przekracza 50 złotych brutto,
  2. Kupującym jest osoba fizyczna zwierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  3. nie zachodzi przypadek określony w art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, co oznacza że Bilet Elektroniczny nie dotyczy wstępu na wydarzenie rozrywkowe, sportowe lub kulturalne, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Odstąpienie od umowy realizuje się przez złożenie Muzeum oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajduje się tutaj.
 3. Jeżeli skutecznie odstąpiono od umowy Muzeum zwraca Kupującemu Cenę, chyba że Bilet Elektroniczny został skasowany.

§ 4 Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje można złożyć korzystając z danych do kontaktu z Muzeum.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, takie jak: indywidualny kod biletu, numer identyfikatora transakcji (ID transakcji), datę zakupu, dowód zakupu oraz opis reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny, wskazany przez Kupującego sposób.
 4. Reklamacje dotyczące wyłącznie płatności można zgłaszać do Operatora Płatności za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie PayPro.pl/pomoc.
 5. Konsument ma prawo korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
  1. Polubowny sąd konsumencki, http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki,
  2. Miejski Rzecznik Konsumentów, konsument@chorzow.eu,
  3. Platforma ODR dostępna na http://ec.europa.eu/odr, oferująca bezpłatną możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Platforma umożliwia konsumentowi znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Muzeum.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu Biletu Elektronicznego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
 3. W Muzeum powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@muzeumgpe-chorzow.pl
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, takich jak przetwarzanie danych związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, archiwizacją oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci dochodzenia roszczeń wynikających z umowy oraz obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Administrator może udostępnić dane osobowe Kupującego jeśli będzie to konieczne do należytego wykonania umowy, praw i obowiązków Administratora lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Administratora lub innym odbiorcom danych, takim jak: Operator Płatności, bank, kancelaria prawna, kurier, poczta, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi sprzedaży Biletu Elektronicznego.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.
 9. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy, do czasu wykonania umowy,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji, a w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Pliki